Actress Shilpa Pokhrel

Actress Shilpa Pokhrel | Image Source: Mahesh Pradhan / Kantipur Saptahik